Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναφέρεται στο τρόπο με τον οποίο η ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR). Κατηγορίες δεδομένων

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι:

• Δεδομένα για την καταχώρηση και τιμολόγηση των πελατών , όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, διεύθυνση, email, πάθηση, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

• Δεδομένα για την υλοποίηση παραγγελιών όπως ιατρική γνωμάτευση, στοιχεία βιβλιαρίου, διεύθυνση παράδοσης, υπεύθυνος παραλαβής.

• Δεδομένα για την καταχώρηση των συνεργατών μας για τις συναλλαγές και την επικοινωνία μαζί τους, ή για προωθητικές ενέργειες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail.

• Δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά, όπως IP address, browser, device type, μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.gcp.gr.

• Δεδομένα που συλλέγονται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Δεδομένα εργαζόμενων (όπως απαιτούνται από εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία) .

• Δεδομένα ατομικών εταιρειών προμηθευτών και πελατών. Σκοπός επεξεργασίας H Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση Συμβάσεων, τη συμμόρφωση με Νομικές ή Κανονιστικές υποχρεώσεις και την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. Επίσης η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν έχει πάρει τη συναίνεση του φυσικού υποκειμένου, για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή τη συναίνεση. Αποδέκτες των Δεδομένων Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, όταν επεξεργάζονται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, έχουν:

• Τμήματα της Εταιρείας όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική Πολιτική.

• Εποπτικές, ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, όταν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο ή όταν ζητηθούν νόμιμα.

• Πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για στοιχεία πληρωμών.

• Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και λογιστές

• Εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων Προωθητικές Ενέργειες Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση περιορισμένου προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτόματα, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να παρέχουμε στοχευμένη πληροφόρηση επιστημονικής ενημέρωσης / εκπαίδευσης ή μάρκετινγκ αναφορικά με προϊόντα και τις υπηρεσίες. Διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική, εκπαιδευτική ή άλλη σχέση [ατομικά ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομικό πρόσωπο, με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική σχέση, διατηρούμε τα δεδομένα για έως και δέκα (10) χρόνια, σύμφωνα με:

• Τις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων Υλικοεπαγρύπνησης

• Τις απαιτήσεις διατήρησης φορολογικών στοιχείων

• Τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης

• Τις απαιτήσεις διατήρησης στοιχείων προσωπικού

• Τις Συμβατικές Υποχρεώσεις με Δημόσιους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για περισσότερο από 10 χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους. Ασφάλεια επεξεργασίας Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής διατηρούνται εμπιστευτικά. Κάθε εργαζόμενος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας Στο πλαίσιο του Κανονισμού μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του:

• Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.

• Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που η διατήρησή τους δεν απαιτείται από την Νομοθεσία ή για την παροχή μιας υπηρεσίας.

• Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

• Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

• Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επικοινωνία Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

• Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στο info@gcp.gr .

• Mέσω επιστολής στη Διεύθυνση: Αυγής 60, Κηφισιά, 145 64.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα–ΑΠΔΠΧ Λ. Κηφισίας 1-3,ΤΚ 115 23 Αθήνα, www.dpa.gr.