Πολιτική Ποιότητας

Η δέσμευση της Διοίκησης ανακοινώνεται εξ ονόματος του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της Εταιρίας στην Πολιτική Ποιότητας, η οποία αναρτάται εντός της εταιρείας και ηλεκτρονικά στο site της επιχείρησης.

Η Πολιτική Ποιότητας παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων που σχετίζονται με την ποιότητα της οργάνωσης.

Η ευαισθητοποίηση / κατανόηση της πολιτικής αποτελεί μέρος της αρχικής και περιοδικής κατάρτισης των εργαζομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης.

Εμείς, στην ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΕ, δεσμευόμαστε να παρέχουμε Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, τα οποία έχουν την ποιότητα και την ασφάλεια που απαιτείται για να διατηρούμε ικανοποιημένους τους πελάτες και τους χρήστες των προϊόντων μας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισμούς και απαιτήσεις.

Μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 και το ISO 13485, χρησιμοποιούμε τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την αποτελεσματική συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του.

Η Διοίκηση της ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΕ, παρέχει έτσι όλους τους απαραίτητους πόρους και ενεργεί για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή από το σχεδιασμό και η απόδοσή τους ικανοποιεί με ασφάλεια τις απαιτήσεις των πελατών. Η Διαχείριση της Διακινδύνευσης είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία τεκμηριώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ISO 14971.

Η Πολιτική Ποιότητας επανεξετάζεται κάθε χρόνο από την εταιρία, η οποία καθορίζει, εξετάζει και εγκρίνει ποιοτικούς στόχους, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία και αντικειμενικά δεδομένα τόσο για τη συμμόρφωση και την απόδοση των προϊόντων όσο και για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης των συστημάτων ανατίθεται στην ΥΔΣ.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας

*** ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ***